رنگ ها و استایل های خط در سالیدورک

 رنگ های سفارشی و استایل های خط، در سالیدورک معمولاً به نقشه ها(drawings) مربوط می شوند، نه اسکچ ها. در حقیقت ارزش آنها وقتی معلوم می شود که در نقشه ها مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت در اسکچ ها کمتر شناخته شده است و به کار می رود اما هنوز هم در شرایط خاص ارزش دارد.


 کار با Color Display Mode در سالیدورک

دکمه ی Color Display Mode در نوار ابزار Line Format قرار دارد. ما می توانیم در نقشه ها، از دکمه ی  Color Display Mode برای سوئیچ کردن انتیتی های اسکچِ روی نقشه، استفاده کنیم.

این دکمه، بر روی پارت ها و اسمبلی ها، همین تاثیر را دارد. وقتی که این دکمه را انتخاب کنیم، رنگ های حالت اسکچ(sketch state colors) مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی که این دکمه انتخاب نشده باشد، هر رنگ سفارشی که به انتیتی های اسکچ اعمال کرده باشید، نشان داده می شود. اگر این دکمه انتخاب نشده باشد، و ما هیچ رنگی را به انتیتی ها اعمال نکرده باشیم، رنگ های پیش فرض حالت اسکچ(sketch state colors) مورد استفاده قرار می گیرند.

 ما می توانیم از رنگ های اسکچ(sketch colors) برای برجسته کردن انتیتی های اسکچ انتخاب شده استفاده کنیم؛ یا اینکه اسکچ هایی که عملکردهای مختلفی دارند را مستقیماً قابل تشخیص کنیم. دکمه ی Color Display mode تنها بر روی اسکچ های فعال اثر دارد. وقتی که یک اسکچ بسته شده باشد، به رنگ پیش فرض خاکستری که مخصوص انتیتی هایِ اسکچ غیرفعال است، تبدیل می شود.

 


انتساب دادن رنگ خط(Line Color) در سالیدورک

رنگِ خط(Line color) به ما امکان می دهد تا به انتیتی های درون یک اسکچِ فعال، رنگی را انتساب دهیم. ابزار Color Display Mode مشخص می کند که آیا رنگ انتساب داده شده یا رنگ هایِ وضعیتِ اسکچِ پیش فرض(default sketch status colors) مورد استفاده قرار گرفته اند یا نه. در فصل 28، در بخش استفاده از لایه ها، فونت های خط و رنگ ها، اطلاعات بیشتری در مورد این قابلیت وجود دارد، به خصوص در مورد نقشه ها(drawings).


استفاده از ابزار Edit Sketch Or Curve Color  در سالیدورک

ابزار Edit Sketch Or Curve Color را می توانیم در نوار ابزار View پیدا کنیم. با استفاده از ابزار Edit Sketch Or Curve Color می توانیم یک رنگ را به یک اسکچ غیرفعال انتساب دهیم یا آن را به یک بلوک اسکچ برای جایگزین شدن با رنگ پیش فرض خاکستری، انتساب دهیم. اگر به این طریق، رنگی را به اسکچ ها انتساب دهیم، این رنگ تنها وقتی که اسکچ غیرفعال است، نمایش می یابد.

 این اسکچ ها همچنین، حالت دوتایی دکمه ی Color Display Mode را دنبال می کنند. بعنوان مثال، اگر دکمه ی Color Display Mode انتخاب شده باشد، آنگاه اسکچ های غیرفعال به صورت خاکستری نمایش داده می شوند. اما وقتی که دکمه ی Color Display Mode انتخاب نشده باشد، آنگاه اسکچ های غیرفعال، با استفاده از ابزار Edit Color به هر رنگی که ما به آن انتساب داده باشیم در می آیند. وقتی که ما از این ابزار برای رنگ کردن یک بلوک اسکچ(sketch block) استفاده کنیم، این بلوک، رنگ مورد نظر را در درون اسکچِ فعال نمایش می دهد. ما نمی توانیم از ابزار Line Color که قبلا ذکر شد، برای انتساب رنگ به یک بلوک(block) استفاده کنیم.


 انتساب ضخامت خط و استایل خط در سالیدورک

ابزارهای Line Thickness و Line Style به طور مستقل از دکمه ی Color Display Mode کار می کنند اما هنوز از آنها، تنها وقتی که اسکچ فعال باشد، استفاده می شود. به محض اینکه یک اسکچ که حاوی چند انتیتی است و ضخامت(thickness) و استایل(style) دارد، بسته می شود، همه چیز به حالت عادی برمی گردد و فونت و weight خط به حالت اولیه برمی گردد.

برای انتساب دادن یک ضخامت(thickness) یا یک استایل(style)، می توانیم انتیتی های اسکچی که می خواهیم تغییر کنند را انتخاب کنیم و بر روی دکمه ی مذکور کلیک کنیم، سپس ضخامت یا استایل را مشخص کنیم. با اینکه یک انتیتیِ تکیِ اسکچ، ممکن است تنها یک ضخامت یا استایل تکی داشته باشد، اما ما می توانید از چندین ضخامت یا استایل در داخل یک اسکچ تکی استفاده کنیم. تصویر 6.17 یک اسکچ را نشان می دهد که ضخامت و استایل آن ویرایش شده است.

 مبحث ضخامت خط(Line thickness) و استایل های خط(line styles) با جزئیات بیبشتر، در مباحث مربوط به نقشه ها، در فصل 30، در مقاله ی "ایجاد نقشه های اسمبلی" توضیح داده خواهد شد.

 

 (تصویر 6.17 : یک اسکچ که ضخامت خط و استایل خط آن ویرایش شده است)

 (تصویر 6.17 : یک اسکچ که ضخامت خط و استایل خط آن ویرایش شده است)

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال