کاربرد ابزار Freehand pick در کورل دراو

 فرض کنید یک شکل، به صورت زیر داشته باشیم و بخواهیم منحنی سمت چپ را انتخاب کنیم، معلوم است که با استفاده از ابزار pick tool نمی توانیم آن را انتخاب کنیم؛ زیرا به صورت مستطیلی اشیاء را انتخاب می کند:

 اما با استفاده از ابزار Freehand pick می توانیم دور تا دور این شکل را خط بکشیم تا کل شکل انتخاب شود:

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال