به آموزشگاه مجازی سینا خوش آمدید!

آرایه های انجمنی در php

 

آرایه های انجمنی، آرایه هایی هستند که از کلیدهای نام گذاری شده، که به آنها  تعلق گرفته است استفاده می کنند. دو راه برای ایجاد یک آرایه ی انجمنی وجود دارد:

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

و یا به صورت زیر:

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";

 حالا کلیدهای نام گذاری شده را می توانیم در یک اسکریپت مورد استفاده قرار دهیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>

</body>
</html>

 خروجی:

Peter is 35 years old.

 


حلقه زدن بر روی یک آرایه ی انجمنی

برای حلقه زدن و چاپ کردن تمام مقادیر یک آرایه ی انجمنی، ما باید از حلقه ی foreach مانند زیر استفاده کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

خروجی:

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال