آرایه های اندیسی در php

 

دو راه برای ایجاد آرایه های اندیسی وجود دارد.

اول اینکه، اندیس به طور اتوماتیک گذاشته شود(اندیس همواره از 0 شروع می شود)، مانند زیر:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

دوم اینکه اندیس می تواند به صورت دستی، مشخص شود، مانند زیر:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

در مثال زیر، یک آرایه ی اندیسی ایجاد کرده ایم که نامش cars$ است، به این آرایه، سه عنصر انتساب داده می شود و مقادیری را در داخل آنها قرار می دهیم  و سپس  این مقادیر را در خروجی چاپ می کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); 
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

</body>
</html>

 خروجی:

I like Volvo, BMW and Toyota.

 


ایجاد حلقه بر روی آرایه های اندیسی

برای حلقه زدن و چاپ کردن تمام مقادیر یک آرایه ی اندیسی، ما می توانیم از حلقه ی for مانند زیر استفاده کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($cars);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
  echo $cars[$x];
  echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

 خروجی:

Volvo
BMW
Toyota 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال