آموزش آرایه ها در php

از آرایه ها برای ذخیره ی چندین مقدار در یک متغیر تکی استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); 
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

</body>
</html>

خروجی:

I like Volvo, BMW and Toyota.

 


آرایه چیست؟

آرایه، یک متغیر خاص است که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان، در خود نگهداری کند. اگر شما یک لیست از آیتم ها(بعنوان مثال لیستی از نام ها) مثل نام ماشین ها دارید، ذخیره کردن نام ماشین ها در داخل متغیرهای تکی به صورت زیر است:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

 اما چه می شود اگر ما بخواهیم بر روی نام ماشین ها حلقه بزنیم و یک ماشین خاص را پیدا کنیم؟ و همچنین اگر تعداد ماشین های ما به جای 3، تعداد 300 تا باشد چه می شود؟ راه حل این است که از یک آرایه استفاده کنیم!

یک آرایه، می تواند چندین مقدار را در داخل یک نام تکی نگهداری کند و ما می توانیم به مقادیر آرایه با رجوع به یک ایندکس عددی، دسترسی داشته باشیم.


ایجاد یک آرایه در php

در php، از تابع array() برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود:

array();

 در php سه نوع آرایه وجود دارند، که عبارتند از:

  • آرایه های اندیسی(ایندکسی): آرایه هایی که از اندیس های عددی استفاده می کنند.
  • آرایه های انجمنی: آرایه هایی که از کلیدهای(key) نام گذاری شده استفاده می کنند.
  • آرایه های چند بعدی: آرایه هایی که حاوی یک یا چند آرایه هستند.

 پیدا کردن طول یک آرایه با تابع count()

 با استفاده از تابع count() می توانیم طول یک آرایه (تعداد عناصر آرایه) را برگردانیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>

</body>
</html>

 خروجی:

3

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال