آموزش حلقه do while در php

حلقه ی do...while : این حلقه بر روی یک قطعه کد، ابتدا یک بار حلقه می زند و سپس تا زمانی که یک شرط true باشد، حلقه را تکرار می کند. یعنی ابتدا یک بار کدها را اجرا می کند و سپس شرط را بررسی می کند و تکرار حلقه را ادامه می دهد.


حلقه do while در php

حلقه ی do...while همواره یک بار کدهای درون خود را اجرا می کند و سپس شرط را بررسی می کند و اگر ارزش شرط true باشد، کدها را تکرا ر می کند.

سینتکس یا شیوه ی نوشتن:

do {
  کدهایی که باید اجرا شوند
} while ( است true شرط ما ); 

 


مثال ها

مثال زیر، ابتدا مقدار متغیر x$ را برابر با 1 قرار می دهد(یعنی $x=1). سپس، حقله ی do while یک خروجی را ایجاد می کند و سپس مقدار x$ را یک واحد اضافه می کند. سپس شرط بررسی می شود(که آِیا x$  کوچکتر یا مساوی 5 است یا نه؟) و تا زمانی که x$ کوچکتر یا مساوی 5 است، حلقه ادامه پیدا می کند.

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 1;

do {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5 

 نکته: در حلقه ی do...while، شرط پس از اینکه دستورات داخل حلقه اجرا شد، بررسی می شود. این یعنی حلقه ی do...while حداقل یک بار دستورات را اجرا می کند، حتی اگر شرط ما false باشد. به مثال زیر توجه کنید:

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 6;

do {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

 The number is: 6 

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال