به کارگاه ترجمه ی سینا2 خوش آمدید!

تبلیغات شما در اینجا بالا

آموزش دستور if else در php

از دستورهای شرطی(Conditional) برای انجام کارهای مختلف بر اساس شرایط مختلف استفاده می شود.


خیلی اوقات، وقتی که می خواهیم کدنویسی کنیم، نیاز داریم تا بر اساس شرایط مختلف، کارهای متفاوتی را انجام دهیم. برای انجام این کار، می توانیم از دستورات شرطی استفاده کنیم. در php، از چهار دستور شرطی زیر استفاده می شود:

 • دستور if : اگر ارزش یک شرط true باشد، کدهایی را اجرا می کند.
 • دستور if...else : اگر یک شرط true باشد کدهایی را اجرا می کند و اگر false باشد، کدهای دیگری را اجرا می کند.
 • دستور if...elseif...else : بر اساس بیش از دو شرط، کدهای متفاوتی را اجرا می کند.
 • دستور switch : یکی از چند بلوک کدها را برای اجرا انتخاب می کند.

 


دستور if در php

اگر ارزش یک شرط true باشد، دستور if کدهایی را اجرا می کند.

if (condition) {
 باشد، این کدها را اجرا می کند true اگر ارزش شرط داخل پرانتز 
} 

 

مثال شماره

نشان دادن عبارت Have a good day در خروجی، اگر ساعت(HOUR) کمتر از 20 باشد:

 <?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
}
?> 

 


دستور if else در php

 دستور if else اگر یک شرط true باشد، کدهایی را اجرا می کند و اگر ارزش آن شرط false باشد، کدهای دیگری را اجرا می کند.

شیوه ی نوشتن یا سینتکس دستور if else :

if (شرط) {
 باشد این کدها اجرا می شود true اگر ارزش شرط 
} else {
  باشد این کدها اجرا می شود false اگر ارزش شرط 
} 

 

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
} else {
 echo "Have a good night!";
}
?>
 
</body>
</html>

 نتیجه:

Have a good day!

 


 دستور if eleseif else در php

دستور if elseif else برای بیش از دو شرط، کدهای متفاوتی را اجرا می کند.

سینتکس یا شیوه ی نوشتن:

if (شرط1) {
 باشد این کدها اجرا می شوند true اگر ارزش شرط 
} elseif (شرط 2) {

باشد این کدها اجرا می شود true باشد و شرط دوم false اگر شرط اول 
} else {

 باشد این کدها اجرا می شود false اگر تمام شرط ها
} 

 

مثال

در کدهای زیر، اگر زمان کمتر از 10 باشد، عبارت Have a good morning در خروجی نشان داده می شود و اگر زمان فعلی کمتر از 20 باشد، عبارت Have a good day در خروجی نشان داده می شد. در غیر این صورت عبارت Have a good night در خروجی نشان داده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date("H");
echo "<p>The hour (of the server) is " . $t; 
echo ", and will give the following message:</p>";

if ($t < "10") {
 echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
} else {
 echo "Have a good night!";
}
?>
 
</body>
</html>

 خروجی:

The hour (of the server) is 10, and will give the following message:
Have a good day! 

دستور switch در php

دستور switch در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات خود را بیان کنید. به سوالات در سریع ترین زمان پاسخ داده خواهد شد.اما به نکات زیر توجه کنید:
1. سعی کنید نظرات شما مرتبط با مقاله ی مورد نظر باشد، در غیر این صورت پاسخ داده نخواهد شد.
2. سوالات خود را به صورت کوتاه بیان کنید و از پرسیدن چند سوال به طور همزمان خودداری کنید.
3. سوال خود را به طور واضح بیان کنید و از کلمات مبهم استفاده نکنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال