به کارگاه ترجمه ی سینا2 خوش آمدید!

تبلیغات شما در اینجا بالا

آموزش عملگرها در php

از عملگرها برای انجام عملیات(operations) بر روی متغیرها و مقادیر استفاده می شود. عملگرها در php به گروه های زیر دسته بندی می شوند:

  • عملگرهای محاسباتی(Arithmetic)
  • عملگرهای انتساب(Assignment)
  • عملگرهای مقایسه ای(Comparison)
  • عملگرهای افزایشی/کاهشی(Increment/Decrement)
  • عملگرهای منطقی(Logical)
  • عملگرهای رشته ای(String)
  • عملگرهای آرایه ای(Array)
  • عملگرهای شرطی انتساب(Conditional assignment )

 


عملگرهای محاسباتی در php

از عملگرهای محاسباتی php به همراه مقادر عددی استفاده می شود تا عملیات های محاسباتی متداول را انجام دهیم؛ علمیاتی مثل جمع، تفریق، ضرب و غیره:

عملگر نام مثال نتیجه
+ جمع $x + $y x$ را با y$ جمع می کند
- تفریق $x - $y y$ را از x$ تفریق می کند
* ضرب $x * $y y$ را در x$ ضرب می کند
/ تقسیم $x / $y y$ را بر x$ تقسیم می کند
% باقی مانده ی پیمانه ای $x % $y باقی مانده ی تقسیم x$ بر y$ را حساب می کند
** به توان رساندن $x ** $y x$ را به توان y$ می رساند

 


آموزش عملگرهای مقایسه ای در php

از عملگرهای مقایسه ای در php برای مقایسه ی دو مقدار(عددی یا رشته ای) استفاده می شود:

عملگر نام مثال نتیجه
== برابری $x == $y  اگر x$ برابر با y$ باشد، مقدار true را برمی گرداند.
===  یکسان بودن(برابر دقیق) $x === $y  اگر x$ برابر با y$ باشد و نوع آنها نیز یکسان باشد، مقدار true را برمی گرداند.
=!  نابرابری $x != $y  اگر x$ برابر با y$ نباشد، مقدار true را برمی گرداند.
<>  نابرابری $x <> $y  اگر x$ برابر با y$ نباشد، مقدار true را برمی گرداند.
==!  یکسان نبودن دقیق  $x !== $y  اگر x$ برابر با y$ نباشد یا نوع آن دو یکسان نباشد، مقدار true را برمی گرداند.
<  بزرگتری  $x < $y  اگر x$ بزرگتر از y$ باشد، مقدار true را برمی گرداند.
>  کوچکتری  $x < $y  اگر x$ کوچکتر از y$ باشد، مقدار true را برمی گرداند.
=<  یزرگتر یا مساوی با  $x >= $y  اگر x$ بزرگتر یا مساوی y$ باشد، مقدار true را برمی گرداند.
=>  کوچکتر یا مساوی با  $x <= $y  اگر x$ کوچکتر یا مساوی y$ باشد، مقدار true را برمی گرداند.
<=> Spaceship $x <=> $y  اگر x$ کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از y$ باشد، بسته به آن، یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برمی گرداند.

 


 آموزش عملگرهای افزایشی/کاهشی در php

از عملگرهای افزایشی php برای افزایش دادن(increment) مقدار یک متغیر استفاده می شود. از عملگرهای کاهشی php برای کاهش دادن(decrement) مقدار یک متغیر استفاده می شود.

 

عملگر نام توضیحات
++$x  پیش افزایشی(Pre-increment)  به x$ یک واحد اضافه می کند، سپس x$ را برمی گرداند.
$x++  پس افزایشی(Post-increment)  x$ را برمی گرداند، سپس به x$ یک واحد اضافه می کند.
--$x  پیش کاهشی(Pre-decrement)  از x$ یک واحد کم می کند، سپس x$ را برمی گرداند.
$x--  پس کاهشی(Post-decrement)  x$ را برمی گرداند، سپس یک واحد از x$ کم می کند.

 


 عملگرهای منطقی در PHP

از عملگرهای منطقی php برای ترکیب کردن عبارات شرطی استفاده می شود:

عملگر نام مثال نتیجه
and (و) And  $x and $y  اگر هردوی x$ و y$ برابر با true باشند، مقدار true را برمی گرداند.
or  (یا) Or  $x or $y اگرحداقل یکی از x$ یا y$ برابر با true باشند، مقدار true را برمی گرداند.
xor Xor  $x xor $y  اگر یکی از x$ یا y$ برابر با true باشند مقدار true را برمی گرداند، نه هردو.
&&  (و) And  $x && $y  اگر هر دوی x$ و y$ برابر با true باشند، مقدار true را برمی گرداند.
||  (یا) Or  $x || $y  اگرحداقل یکی از x$ یا y$ برابر با true باشند، مقدار true را برمی گرداند.
! (نفی) Not  !$x  اگر x$ برابر با true نباشد، مقدار true را برمی گرداند.

 


 عملگرهای رشته ای در php

php دو عملگر دارد که به طور خاص برای رشته ها(strings) طراحی شده اند.

عملگر نام مثال نتیجه
. الحاق $txt1 . $txt2 الحاق $txt1 به $txt2
=. انتساب الحاقی $txt1 .= $txt2 اضافه کردن $txt2 به $txt1

 


 عملگرهای آرایه ای در php

از عملگرهای آرایه ای php برای مقایسه ی آرایه ها استفاده می شود.

عملگر نام مثال نتیجه
+ جمع $x + $y  اضافه کردن(Union) y$ به x$
== برابری $x == $y  اگر x$ و y$ کلید/مقدارهای یکسانی داشته باشند، مقدار true را برمی گرداند.
=== یکسان بودن(برابری دقیق) $x === $y  اگر x$ و y$ کلید/مقدارهای یکسان با ترتیبی یکسان داشته باشند و همچنین نوع(type) یکسانی داشته باشند، مقدار true را برمی گرداند. 
=! نابرابری $x != $y  اگر x$ و y$ با یکدیگر برابر نباشند، مقدار true را برمی گرداند.
<> نابرابری $x <> $y  اگر x$ و y$ با یکدیگر برابر نباشند، مقدار true را برمی گرداند.
==! یکسان نبودن(نابرابری دقیق) $x !== $y  اگر x$ با y$ یکسان نباشد، مقدار true را برمی گرداند.

 


عملگرهای شرطی انتساب در php

از عملگرهای شرطی انتساب در php برای تنظیم کردن یک مقدار، بسته به شرایط، استفاده می شود.

عملگر نام مثال نتیجه
:? (سه تایی) Ternary $x = expr1 ? expr2 : expr3

 اگر expr1 برابر با TRUE باشد، مقدار x$ برابر با expr2 می شود.

اگر expr1 برابر با FALSE باشد، مقدار x$ برابر با expr3 می شود.

??

ادغام NULL

Null coalescing

$x = expr1 ?? expr2

 اگر expr1 وجود داشته باشد و برابر با NULL نباشد، مقدار x$ برابر با expr1 خواهد شد.

اگر expr1 وجود نداشته باشد یا برابر با NULL باشد، مقدار x$ برابر با expr2 خواهد شد.

معرفی شده در php 7.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات خود را بیان کنید. به سوالات در سریع ترین زمان پاسخ داده خواهد شد.اما به نکات زیر توجه کنید:
1. سعی کنید نظرات شما مرتبط با مقاله ی مورد نظر باشد، در غیر این صورت پاسخ داده نخواهد شد.
2. سوالات خود را به صورت کوتاه بیان کنید و از پرسیدن چند سوال به طور همزمان خودداری کنید.
3. سوال خود را به طور واضح بیان کنید و از کلمات مبهم استفاده نکنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال