آرایه های ثابت در php

در php 7 مامی توانیم یک آرایه ی ثابت(Array constant) را با استفاده از تابع define() تعریف کنیم.

ایجاد یک آرایه ی ثابت:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
define("cars", [
  "Alfa Romeo",
  "BMW",
  "Toyota"
]);
echo cars[0];
?> 

</body>
</html>

 نتیجه:

Alfa Romeo

ثابت ها سراسری یا Global هستند

ثابت ها به طور اتوماتیک به صورت سراسری یا global هستند و ما می توانیم از آنها در سراسر اسکریپت استفاده کنیم.

مثال:

این مثال از یک ثابت در درون یک تابع استفاده می کند، با اینکه این ثابت در بیرون از این تابع تعریف شده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");

function myTest() {
  echo GREETING;
}
 
myTest();
?> 

</body>
</html>

 نتیجه:

Welcome to W3Schools.com!

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال