آموزش توابع ریاضی در php

 

php از یک مجموعه از تابع هایی برخوردار است که به ما امکان می دهد تا بر روی اعداد، اعمال ریاضی انجام دهیم.


تابع pi() در php

 تابع pi() مقدار عدد پی(PI) را برمی گرداند:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(pi());
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

3.1415926535898

توابع min() و max() در php

 از توابع min() و max() برای پیدا کردن مقادیر مینیمم و ماکزیمم  یک لیست از آرگومان ها استفاده می شود:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200) . "<br>");
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200));
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

-200
150

تابع abs() یا قدر مطلق در php

 از تابع abs() برای برگرداندن قدر مطق(مقدار مثبت) یک عدد استفاده می شود:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(abs(-6.7));
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

6.7

 


 تابع sqrt() یا جذر در php

تابع sqrt() ریشه ی دوم یا همان جذر یک عدد را برمی گرداند:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(sqrt(64) . "<br>");
echo(sqrt(0) . "<br>");
echo(sqrt(1) . "<br>");
echo(sqrt(9));
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

8
0
1
3 

 


 تابع round() یا گرد کردن در php

 از تابع round() برای گرد کردن یک عدد ممیز شناور به نزدیک ترین عدد صحیح استفاده می شود:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(round(0.60) . "<br>");
echo(round(0.50) . "<br>");
echo(round(0.49) . "<br>");
echo(round(-4.40) . "<br>");
echo(round(-4.60));
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

1
1
0
-4
-5 

 


اعداد تصادفی در php

تابع rand() یک عدد تصادفی را تولید می کند:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(rand());
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

1381167960

 برای اینکه در مورد اعداد تصادفی کنترل بیشتری داشته باشیم، می توانیم پارامترهای min و max را اضافه کنیم تا کمترین و بیشترین مقادیر صحیحی که باید برگردانده شوند را مشخص کنیم. بعنوان مثال، اگر بخواهید یک عدد صحیح بین 10 و 100 تولید کنیم(به طور شامل یا inclusive )، می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

rand(10, 100)

 

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(rand(10, 100));
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

97

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال